Представяме на читателя на нашия сайт отчета на организацията Слоу Фуд България от кампанията „Да съхраним българския вкус“. Става дума за продукти от различни региони на страната, включително и нашия странджански чай. Станете част от тази кампания като бъдещ производител!

Разработване на заявления за български продукти с потенциал за ЗНП/ЗГУ и популяризиране на продуктите

Обобщен отчет за извършената работа Слоу Фуд България

Юли 2016 – Януари 2017

Десислава Димитрова и Теодора Иванова

През изминалите шест месеца работата в рамките на договор за доставка на услуги от Асоциация на конвивиумите на Слоу Фуд в България към г-н Момчил Неков, член на Европейския парламент беше осъществявана в следните направления:

Анализ на критериите и характеристиките, необходими при изготвяне на заявления за кандидатстване на продукти за ЗНП/ЗГУ
Анализът в размер на 76 стр. се отнася за 5 продукта, идентифицирани в кампанията „Да съхраним българския вкус“, които са на най-напреднал етап от разработва на заявление за кандидатстване по Европейските схеми за качество за получаване на знак за ЗНП/ЗГУ. Той е базиран на успешно регистрирани заявления от класовете продукти, към които принадлежат българските кандидати, а именно:~

Клас 1.1. Прясно месо и карантия

Български продукт: Месо от Източнобалканска свиня

Анализирани заявления: 6 продукти, представени и защитени от други страни.

Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

Български продукт: Еленски бут

Анализирани заявления: Prosciutto amatriciano (ЗГУ), Krčki pršut (ЗГУ), Istarski, pršut“/„istrski pršut (ЗГУ), Holsteiner katenschinken/holsteiner schinken/holsteiner katenrauchschinken/holsteiner knochenschinken (ЗГУ) и още три други продукта.

Клас 1.6 Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

Български продукт: Реселешки воден лук

Анализирани заявления: Cipolla rossa di Tropea Calabria (ЗГУ), Echalote d’anjou (ЗГУ), Cebolla Fuentes De Ebro (ЗНП), Všestarskб Cibule (ЗНП), Höri Bülle (ЗГУ), Ptujski Lük (ЗГУ)

Български продукт: Куртовски розов домат

Анализирани заявления: Tomaten von der Insel Reichenau (ЗГУ), Tomate la Cañada (ЗГУ), Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ЗНП), Tomataki Santorinis (ЗНП).

Клас 1.8. Други продукти от приложение i към договора (подправки и т.н.)

Български продукт: Странджански билков чай

Анализирани заявления: Česki Kmin (ЗНП) , Chamomilla bohemica (ЗНП), Alföldi Kamillavirágzat (ЗНП

Целта на анализа е да се подпомогнат производителите в изготвянето на заявления, които да преминат успешно цялата процедура по регистрация. Особено внимание се обръща на описанието на продукта и подчертаването на онези негови качества, които го правят отличим от подобни нему продукти в другите страни-членки.

Друг важен аспект от анализа е търсене на примери, които илюстрират как най-пълно да се опише връзката на продукта с конкретната географска територия, за която той е характерен.

Основна слабост на повечето български кандидати е липсата или прекъснатата история на пазарната реализация на продукта. При гъвкавото прилагане на Европейските схеми за качество в България те биха били мощен стимул за утвърждаване на устойчив поминък в селските райони на страната, особено там, където негативните процеси като обезлюдяване и застаряване на население се наблюдават с по-високи темпове.

Работа с производителите за разработване на заявленията за кандидатстване за ЗНП/ЗГУ
Литературни справки за по-нататъшно окомплектоване на заявленията

итературната справка продължи от предходния период на проекта, когато се съставяше широкият списък от продукти с потенциал за ЗНП/ЗГУ. В настоящия период проучването беше съсредоточено в две основни направления:

Проучване на етнографски източници с цел намиране на доказателства, които подчертават връзката на продукта с територията, в която се отглежда/произвежда
Проучване на научна литература за подбор на физикохимични параметри, които да бъдат анализирани и резултатите да бъдат включени в описанието. Прави впечатление, че за много продукти от страни с богат опит в ЗНП/ЗГУ (Италия, Франция, Испания, Португалия) съществува богат научноизследователски материал, който представя различни аспекти на продукта – от физикохимични характеристики до изследване на потребителските нагласи. В последно време се включват и молекулярни изследвания за определяне на генетичния профил на породи и сортове, което се използва като доказателство за автентичността на съответния продукт, а от друга кореспондира с вкусовите качества на продуктите от тях.
Консултации на производителите – на място и он лайн; обучения.
През целия отчетен период се поддържа постоянна връзка с производителите и се предоставят консултации по всички възникнали въпроси. В Таблицата, представяща работата с продуктите, са посочени по-точно обсъжданите с производителите аспекти.

Редакция на заявленията
Изготвените в първия етап чернови на заявления за продуктите-кандидати са изпратени на производителите с подробни инструкции за по-нататъшното им попълване. При необходимост са редактирани чернови в по-напреднал етап от разработката или пък са предоставяни насоки в каква посока да се продължи работата.

Срещи с МЗХ
В работата по заявленията бяха въвлечени и с готовност се отзоваха експерти от МЗХ. С тях бяха осъществявани срещи в МЗХ (с производителите на ИБС, Реселешки воден лук и Странджански чай). Иванка Статкова участва в обучение за ЗНП/ЗГУ с производители на Куртовски розов домат. Иванка Статкова и Елка Божилова предоставят постоянна информация на производителите, както и относно промени в нормативната уредба, свързана със ЗНП/ЗГУ.

Дискусии с възложителя
През отчетния период се поддържа постоянна връзка с възложителя, в лицето на неговия сътрудник Георги Събев, който е информиран своевременно, както за изпълнението на задачата, така и за всички възникнали новости във връзка с разработването на продуктите за ЗНП/ЗГУ. При възможност членове от екипа на г-н Неков са участвали в командировки за срещи с производители, за да могат по-добре да се запознаят с предизвикателствата, които стоят пред тях по пътя кандидатстване за ЗНП/ЗГУ.

Популяризиране на кампанията и продуктите на национални и международни форуми
Подготовка на информация за представяне на продуктите на страницата на Момчил Неков във Face Book.
След приключването на първия етап от кампанията беше взето решение част от номинираните продукти за ЗНП/ЗГУ да бъдат представени на страницата на г-н Неков във Face Book. Изготвени са текстове и са подбрани подходящи снимки за куртовската капия, куртовския розов домат, месо от ИБС, Еленски бут, навпавок от Разложко, Чипровски кори, Странджански чай, Смилянски фасул, Реселешки воден лук, куткуз от с. Брезница.

Подготовка за участие на производителите на конференцията в Брюксел
Във връзка с организирането на конференцията „Mitigating Climate Change with Geographical Indications and EU Quality Schemes” беше указано съдействие при подбора на производители и журналисти за участие във форума. Беше предоставена консултация на производителите на Брежанския кестен и на месо от ИБС при изготвянето на презентации, представящи продуктите им в светлината на климатичните промени и тяхното ограничаване. Беше изработена презентация, представяща работата по кампанията „Да защитим българския вкус“ и как българските продукти, включени в неяq могат да допринесат за намаляване на климатичните промени.

Подготовка на презентации на български и английски език за представяне на кампанията на национални и международни форуми
Кампанията „Да защитим българския вкус“ беше представена на редица национални и международни форуми с различен фокус, които са изброени в таблица в края на настоящия документ.

Пресконференция на 19.12.2016, представяща първите продукти, за които се внасят заявления за ЗНП в МЗХ.
Организирането на пресконференцията беше изцяло обезпечено финансово от Метро (400 лв – наем зала и прес съобщение). Включването на Метро в кампанията „Да защитим българския вкус“ беше отбелязано с коктейл, финансово обезпечен (около 450 лв) от Метро с тематично меню с продукти с потенциал за географски означения.

Организиране на две конференции в рамките на Агра 2017.
Благодарение на партньорството на Асоциация на конвивиумите на Слоу Фуд в България с Фондация LocalFood кампанията „Да защитим българския вкус“ ще бъде представена на тематична конференция „Бъдеще за местните храни“. Тя ще се състои на 22.02.2017 г. в рамките на Международното селскостопанско изложение „Агра 2017“. Конференцията ще бъде съпътствана от фермерски пазар, на който ще бъдат представени някои от продуктите, кандидати за ЗНП/ЗГУ (http://www.localfood.bg/conference-agra)

На 24.02.2017, в партньорство с Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив, ще се организира конференция на тема „Храните, природните ресурси и териториалните предизвикателства на бъдещето“, на която ще бъде представена презентация „Храните с географски указания – социални иновации и хранителна сигурност“ (Програмата на форума е приложена към настоящия отчет).

Представяне на кампанията в медиите
Участие в телевизионни предавания и публикации
Кампанията „Да защитим българския вкус“ е представена в редица национални и международни медии.

Национални медии – 21 участия, без претенции за пълно изчерпване на медийните изяви.

Международни медии – 3 представяния

Кампанията „За защитим българския вкус“ е системно отразявана на страниците, управлявани от Слоу фуд в България във Face Book: Slow Food в България и Устойчива храна за информирани потребители. В допълнение кампанията е отразявана и на страниците Куртово Конаре Фест, Читалище „Любен Каравелов“ – Куртово Конаре, Ферма Кулев, Зелено сирене, Козле ООД.

Конференцията на 6.092016 е отразено и на страницата на Slow Food International:

Партньорство с Метро
Устойчивостта на продуктите със ЗНП/ЗГУ зависи от тяхната успешна пазарна реализация. В тази връзка Слоу Фуд в България потърси връзка с търговската верига Метро и преговаря за представяне на продуктите кандидати на щандовете на Метро в зависимост от тяхната готовност. На този етап месо от ИБС се търгува на щандовете на Метро. Реализирани са 27 животни през декември и 20 животни през януари.

През февруари Метро организира дегустация на агнешко месо от различни породи, отглеждани в България, сред които и месо от Елинпелинска/Софийска овца (част от кампанията „Да защитим българския вкус“). Метро поръча 50 агнета, които ще бъдат предлагани във веригата за Великден и Гергьовден. С фермерите се поддържа постоянна връзка и се работи върху заявление за „агнешко месо от Елинпелинска/Софийска овца“.

Командировки – изразходвани средства 450 лв.
През отчетния период са проведени следните посещения:

Куртово Конаре – участие в празника Куртово Конаре Фест и организиране на обучение за производителите
Пловдив – среща със сертифициращата фирма Биоагричерт“ за по-подробно запознаване със сертификационния процес и с финансовата тежест, който той представлява за производителите.
Смилян – среща с производители на Смилянски фасул и с ръководството на Кредитната кооперация. Бяха обсъдени възможностите за това Смилянският фасул, а впоследствие и Смолянските картофи да кандидатстват за ЗНП/ЗГУ
Брежани – участие в Празника на Брежанския кестен и обсъждане с местните производители на потенциала на продукта да кандидатства за ЗНП
Горно Драглище – среща с производителите на навпавок от Разложко и обсъждане на възможностите за организиране на производство на продукта. Беше проведена и среща с кмета на Разлог, на която бе обсъдено как общината може да подкрепи производството и популяризирането на продукти от региона.
Анализи на продуктите
За успешното изготвяне на заявленията на продуктите-кандидати и по препоръка на експертите от МЗХ, отговарящи за регистрирането на ЗНП/ЗГУ, бяха подбрани групи белези за всеки продукт, които да бъдат анализирани. Целта на това беше да се набавят неопровержими доказателства за уникалността на продуктите, които да служат за тяхното отличаване, а също така да са и отправна точка при сертифицирането на производството. В тази връзка беше проведена и среща с експерти от сертифициращата фирма „Биоагричерт“, от която стана ясно, че от особено значение е сензорният анализ на продуктите. След обсъждане с производителите списъкът от белези за анализ беше финализиран.

В израз на своята подкрепа към кампанията „Да защитим българския вкус“, Метро предложи да поеме финансовите разходи за провеждането на физикохимичните и сензорните анализи. В таблица са представени физикохимичните белези за всеки продукт, както и цените за тях. За извършител на анализите беше избрана Феба Лаб, тъй като тя предлага най-широк спектър от услуги за най-добра цена (офертата от Феба Лаб може да се види в приложения файл в excel).

За сензорните анализи беше избрана фирмата NSF Euroconsultants, тъй като тя предлага най-висококачествени услуги, включително и снимков материал от самите анализи. Цената на изследването на един продукт е средно 700 лв като точната цена се определя от спецификата на продукта. На този етап е извършен сензорен анализ на месо от ИБС (бон филе и бут) (1400 лв.), баничански лук (700 лв) и реселешки лук (700 лв). Общата сума, изразходвана на този етап за сензорни анализи е 2800 лв.

Част от анализите на Куртовския розов домат бяха направени про боно от ИЗК „Марица“, но през новия сезон ще бъдат направени и сензорни анализи на продукта (700 лв). Предстои анализ на еленския бут (на месо, зряло 12 и 18 месеца – 1400 лв.) и Странджанския чай (700 лв.). Ако агнешкото от Елинпелинска/Софийска овца влезе в търговската верига на Метро, ще бъде анализирано и то. С други думи, предстои да се направи разход от 3500 лв, които ще бъдат покрити от Метро в рамките на споразумението между търговската верига и Слоу Фуд в България. Освен при описанието на продуктите, резултатите от анализите ще послужат и при техния маркетинг и пазарна реализация.

В допълнение е направена лиофилизация на баничански и реселешки лук за последващи анализи върху състава на продуктите в размер на 350 лв.

Разработване на заявления за продукти

 

Продукти Процес на изготвяне на заявлението Статус на разработеното заявление
Месо от Източнобалканска свиня Във връзка с подготовката на продукта за кандидатстване за ЗНП е направено следното: 

–       Среща с представители на МЗХ

–       Текущи консултации (он лайн и на живо) с Радостина Донева в хода на разработване на заявлението, включително две корекции на самото заявление

–       Физикохимичен анализ на бон филе от ИБС – 634 лв (ФЕБА Лаб)

–       Физикохимичен анализ на месо от бут от ИБС – 634 лв (ФЕБА Лаб)

–       Сензорен профил на бон филе от ИБС – 700 лв (NSF Euroconsultants)

–       Сензорен профил на месо от бут на ИБС – 700 лв (NSF Euroconsultants)

–       Консултации при изработването на Правилник за добри практики, който съпътства Заявлението

–       Осъществяване на контакт с Метро и консултация по изработването на промоционалните материали, свързани с представянето на месото в Метро

Заявлението е депозирано. Получени са бележките от страна на МЗХ, които се обработват 

Подготвят се административните документи, съпътстващи заявлението

 

Обща сума изразходвана за анализи – 2668 лв.

Куртовски розов домат Във връзка с подготовката на продукта за кандидатстване за ЗНП е направено следното: 

–       Текущи консултации при разработването на заявлението

–        Предоставени са примерни заявления за сходни продукти, които вече са регистрирани в европейската база данни

–       Среща-дискусия с производителите по време на Куртово Конаре Фест с участието на Иванка Статкова от МЗХ, Доц. Даниела Ганева, експерт по доматите от ИЗК „Марица“ и Мария Пенева и Янка Казакова от УНСС.

–       Идентифициране на проблемите, свързани с производството на куртовския розов домат, които се изразяват основно в следното – преодоляване на загубите от неблагоприятните климатични условия и миниращия молец; непокрити задължения към НОИ и НАП

–       Представяне на Куртовския розов домат и Куртовската капия по време на „Пазара на български продукти“, организиран на 6.09.2016 г. в Брюксел.

–       Участие на г-н Момчил Неков в Куртово Конаре Фест

–       Редакция на заявлението и неговото финализиране

–       Осъществен контакт с Метро и посещение на експерти от веригата за маркетинг на доматите през новия сезон

Изработено заявление – споделени проблеми от страна на председателя на сдружението, което ще е потенциален вносител. Изброените трудности са представени в отделен документ към настоящия доклад. 

 

При постигане на споразумение за предлагане на домата в Метро ще бъдат направени физикохимични анализи (провизорна цена – 199 лв от ФЕБА Лаб) и сензорен анализ (провизорна цена 700 лв от NSF Euroconsultants)

Странджански чай –        Текущи консултации при изработване на заявлението – редакция на две версии на документа 

–        Предоставени са примерни заявления за сходни продукти, които вече са регистрирани в европейската база данни

–        Ботаническа идентификация на растенията и изготвяне на описание на дрогата

–        Предоставяне на научна литература, съдържаща информация за състава на биологично активните вещества

–        Консултация с МОСВ за регламентиране на използването на посадъчен материал, произхождащ от естествени находища, съгласно Закона за биологичното разнообразие, Приложение 3

–        Консултации при изработването на Устава на сдружение „Даровете на Странджа“

–        Консултации, при изготвянето на жалбата срещу отказа на Бургаския градски съд да регистрира Сдружението

Заявлението е готово. Изчаква се регистрирането на Сдружението, след което ще бъдат окомплектовани доказателствените материали. 

 

От съображение за оптимизиране на разходите (средната цена за анализ на биологично активните вещества е около 5000 лв ) и поради факта, че има съвременни данни за биологичния състав на чая не са правени физикохимични анализи.

Ако чаят влезе в Метро за продажби, ще бъде направен сензорен анализ, който ще подпомогне рекламната кампания на продукта (700 лв).

Реселешки воден лук –       Организирана среща на Атанас Атанасов в МЗХ за запознаване със стъпките по подготовката на заявлението 

–       След разговор с производителите се взе решение, че те ще направят анализ на почвата и водата, тъй като се предполага, че това са двата фактора на средата, които определят специфичните вкусови качества на лука.

–        Предоставени са примерни заявления за сходни продукти, които вече са регистрирани в европейската база данни

–       Физикохимични анализи – 112 лв (ФЕБА Лаб)

–       Сензорен анализ – 700 лв (NSF Euroconsultants)

–       Лиофилизация и определяне на водно съдържание (заедно с Баничанския лук) – 350 лв

Установява се, че липсват данни в подкрепа на връзката между продукта и територията. 

Въпреки това, през последните години в с. Реселец се организира празник на Реселешкия воден лук, кой е широко отразен в медиите, което може да послужи като доказателствен материал. Също така възрастни хора от селото споделят в своите спомени, че продуктът се отглежда от незапомнени времена и винаги е бил поминък за местното население.

Предстои регистрация на сдружение, което да внесе заявлението.

Еленски бут –        На производителя е предоставена чернова на заявлението, в която е включена информацията, посочена в техническата документация, описваща продукта пред БАБХ 

–        Предоставени са успешни заявления, регистрирани в DOOR на продукти от същия клас

–        С производителя са обсъдени различни възможности за регистриране на продукта Еленски бут като ЗГУ. След консултация с експерти от МЗХ е взето решение Еленски бут като ЗГУ да бъде регистриран от единствения легален производител на продукта, тъй като това ще гарантира неговото постоянно качество.

Според производителя продуктът се нуждае от допълнително развитие и утвърждаване преди неговата регистрация като ЗГУ.
Баничански воден лук Заявлението е представено на производителите. Събират се доказателства за връзката на продукта с района. 

Направени са следните анализи

–       Физикохимични анализи – 112 лв (ФЕБА Лаб)

–       Сензорен анализ – 700 лв (NSF Euroconsultants)

Системна работа по заявлението се планира за предстоящия вегетационен период. Посещение на с. Баничан с експерт от Метро също се планира в началото на м. март.
Елинпелинска/Софийска овца –        Заявлението е представено на производителите. 

–        На основата на развъдната програма за породата ще бъде доразвито заявлението.

–        Предстои предлагане на агнета от породата в магазините на Метро за Великден и Гергьовден, което се надяваме да засили мотивацията на фермерите за регистрация на ЗНП/ЗГУ

Западностаропланинска овца –        Напредъкът по разработването на заявлението е сходен с този при предходната порода.

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАМПАНИЯТА НА

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ

Научна конференция Продължителност и място на провеждане Представени доклади/постери
Презентации на конференции
1.    International Conference “Mitigating Climate Change with Geographical Indications & EU Quality Schemes” 06.09.2016, Brussels, Belgium Dimitrova D., Ivanova T., Yotova A. PDO/PDI and the climate changes – experience and challenges in Bulgaria
2.    A tradition of technical and technological innovation: Opportunities, ways of evolution and limits to create resilient GIs 20-22.09.2016, Turin, Italy Dimitrova, D., Sabev, G., Ivanova, T. The Geographical Indications, a Challenge for Bulgaria – Initiatives and Divergences
3.    International Scientific Conference “Putting farmers first”. 02-06. 06. 2016 Tirana, Albania D. Dimitrova, T. Ivanova. “Research as a driver for change”
Научни постери
4.    9th Conference on medicinal and aromatic plants of Southeast European countries 26-29. 05. 2016, Plovdiv, Bulgaria D. Dimitrova, T. Ivanova, M. Chervenkov, M. Rumiz, Y. Bosseva. Potential of local bulgarian herbs and spices for EU quality schemes certifications
5.    Младежка научна конференция „Климентови дни“ 17-18.11.2016, София, България Dimitrova, D., Ivanova, T., Yotova, A., Rositsa Tropcheva, Lukach, E., Haydutov, L. Local biodiversity – importance for rural economies and adaptation to climate change

 

Проблеми, идентифицирани пред малките производители на плодове и зеленчуци, които имат потенциал за ЗНП/ЗГУ

 1. Малък обем на производство. Въпреки отличните вкусови качества, добивът е двойно или тройно по-нисък, отколкото при конвеционалните породи и сортове. Ако става дума за плодове и зеленчуци, традиционните, стари сортове се отглеждат в малки количества, в повечето случаи в личните стопанства. Много от тези хора работят друго или са в пенсионна възраст, а продажбата на добитата продукция се явява допълнителен доход. Продукцията се предава на прекупвачи, които често пъти налагат ниски изкупни цени и поради малките обеми на производство производителите са ако не на загуба, то печалбата им е много малка. Тъй като липсва сдружаване на производителите всеки намира своето отделно решение.
 2. Измами с продукта – използва се добрата репутация на местния сорт за продажба на конвенционални сортове. Всички розови домати са куртовски, фасулът е смилянски, картофите са смолянски и т.н. Често пъти качеството не само не отговаря претенцията, но е и в пъти по-лошо, което нарушава доверието на потребителите в продукта.
 3. Голяма част от хората, отглеждащи стари сортове са в сферата на „сивата икономика”. Минималната печалба и сезонният характер – продажба в рамките на 3 месеца – не ги мотивират да се регистрират и да са на светло, предвид многото изисквания, които са непосилни най-дребните фермери.
 4. Отглеждането на едногодишни култури е интензивно земеделие – факт, който не се оцени правилно от земеделските експерти от самото начало на стартиране на европейските програми. За разлика от житните култури, тук ангажираността е ежедневна и дори 1 дка продукция изисква много грижи и разходи. В допълнение дребните фермери нямат или имат силно ограничен достъп до финансови инструменти за подпомагане на производството им.
 5. Климатичните промени. През последните 2-3 години се забелязва рязка промяна на климата – интензивни пролетни дъждове и студове, големи летни засушавания, чести градушки и летни бури. Всичко това от една страна влошава качеството на продукцията, а от друга – повишава много разходите на земеделските производители – нужда от почти ежедневни поливания, задължително третиране със специални препарати. При бури и други природни бедствия се налага възстановяване на инфраструктурата – след буря с обилни дъждове, разкъсани полиетиленови оранжерии, увяхване на растения и мн. др.
 6. Появата на вредители, непознати до преди 4-5 години – при доматите и пипера това е миниращият молец, Tuta absoluta. Борбата с този вредител е трудна, унищожава се голяма част от продукцията и през последните 2 г. около 60 % е негодна за пазар. Съветите на местните специалисти /агрономи/ не дават желания ефект. Впрочем, това явление се разпространява навсякъде и по много култури – спанак, картофи и т.н.
 7. Възможен изход за намаляване на загубите е преработка на негодната за пазара продукция. Тук обаче производителите се сблъскват с факта, че у нас липсва нормативна база малки производства от растителен произход, което прави легалното производство на лютеници, сладка и други продукти от плодове и зеленчуци невъзможна.
 8. Високи цени на препаратите и тяхното неефикасно действие – по мнение на земеделските производители, препаратите са стари, некачествени или разредени. Възможно е те да не са пригодени за борбата с новите вредители. Необходим е комплексен подход за борба с миниращия молец.
 9. Други фактори. Кариери, замърсители като някои фабрики, които си изхвърлят отпадни води в почви, канали и др.

Постижения на кампанията „Да защитим българския вкус”

 • На първо място се създаде модел за това как кампания на един български политик може да стимулира местните общности и да инициира процеси за преодоляване на административните трудности пред продукти, които са част от нашата национална идентичност.
 • Повиши се информираността на гражданите, относно разнообразието от храни, които могат да се предлагат в България.
 • Повиши се медийният интерес към продукти, които са част от бита на местните общности и върху потенциала, който те имат за устойчивото развитие на селските райони.
 • Бяха установени източниците на административни затруднения пред продуктите, включени в кампанията. Това дава възможност да се формулират конкретни искания за промени в съществуващото законодателство и още повече в неговото прилагане по места. Макар и трудно, създават се партньорски отношения с компетентните органи в името на по-добра бизнес среда за малките производители.
 • Установеното партньорство с Метро е ефективен катализатор за структуриране на бизнес модели, съответстващи най-добре на конкретния продукт. Успехът на месо от ИБС служи за добър пример и за други производители. Метро предоставя на производителите и консултации за преодоляване на редица административни формалности, които пречат на реализацията на продукцията.
 • Повиши се научният интерес към продукти със специфични характеристики. Научното доказване на качествата на продуктите и особено на тяхната безопасност ще са солидни аргументи в полза на гъвкавото прилагане на европейското законодателство за хранителна безопасност.
 • Участието на Slow Food в България в кампанията „Да защитим българския вкус“ допринесе за по-нататъшното развитие на нашия капацитет и показа нов модел на работа и за международното движение Slow Food